မတရားအက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားစာရင္း
စဥၤ အမည္ က်ႏွစ္ က်သည္႔ေန႔ အဖြဲ႔အစည္း
ကိုေက်ာ္မင္းယု(ခ)ကိုဂ်င္မီ  ၆၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊
နီလာသိန္း ၆္၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊
သင္းသင္းေအး (ခ) မီးမီး ၆္၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊
သက္သက္ေအာင္ ၆္၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊
ကို အံ့ဖြယ္ေက်ာ္ ၆္၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊
ကိုမင္းေဇယ် ၆္၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊
ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္း ၆္၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊
ကိုသန္းတင္ (ခ) ၾကည္သန္း ၆္၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊
ကိုေဇယ် (လူ႔ေဘာင္သစ္) ၆္၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊
၁၀ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေထြး(ခ)မာကီး ၆္၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊
၁၁ ပ႑ိတ္ထြန္
၆္၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊
၁၂ ကိုသက္ေဇာ္ ၆္၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊
၁၃ မစႏၵာမင္း (ခ) ရႊီး ၆္၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊
၁၄ မမာမာဦး ၆္၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊
၁၅ မေလးေလးမြန္ ၅ႏွစ္ ၂၃ႏို၀င္ဘာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊
၁၆ ဦးနႏၵ (ခ) သန္းထြဋ္ေအး ၆ႏွစ္ခြဲ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ေငြၾကာယံ
၁၇ ၁၆ ဦးအဂၢဓမၼ (ခ) ဖိုးသက္  ၆ ႏွစ္ခြဲ
၁၁ ႏို၀င္ဘာ ေငြၾကာယံ
၁၈ ဦး၀ိလာသကၠ (ခ) လွေထြး  ၆ ႏွစ္ခြဲ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ေငြၾကာယံ
၁၉ ဦးဇာေနယ (ခ) ဥာဏ္၀င္း ၆ ႏွစ္ခြဲ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ေငြၾကာယံ
၂၀  ဦးဣသရိယ(ခ)ေအာင္ကိုၿငိမ္း ၆ ႏွစ္ခြဲ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ေငြၾကာယံ
၂၁ ျပည့္ၿဖိဳးလိွဳင္ (ခ)အသည္းေလး ၂၄ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား
၂၂  သိန္းေဇာ္ ၁၀ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ  
၂၃ ၂၂ ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ (ခ) နန္းမူ ၁၀ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ  
၂၄  ေအာင္မ်ဳိးပုိင္ (ခ) အ႐ိုး ၁၀ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ  
၂၅ ၿဖိဳးေမာင္ေမာင္စိုး (ခ) ၿဖိဳးႀကီး ၁၀ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ  
၂၆ ကို ေနလင္းေအာင္ ၂၂ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ  
၂၇ သီဟသက္တင္ ၈ႏ်စ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ  
၂၈ သီဟ ေအာင္ေအာင္ ၈ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ  
၂၉ ဥာဏ္လင္းထြဋ္ ၁၀ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ  
၃၀ ေအာင္သြင္ (ခ) ေအာင္ႀကီး ၂ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ  
၃၁ ကိုျမဇံ ၂ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ  
၃၂ ကိုတင္ဆန္း ၂ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ  
၃၃  ဦးေအာင္ျမင့္ ၂ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ  
၃၄ ကိုေအာင္ေဇာ္ဦး (ဘိုကေလး) ၁၂ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ လူ႔အခြင္႔ေရးကာကြယ္ျမွင္႔တင္ေရးအဖြဲ႔
၃၅ ေမာင္ကံ (၀ါးခယ္မ) ၁၀ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ လူ႔အခြင္႔ေရးကာကြယ္ျမွင္႔တင္ေရးအဖြဲ႔
၃၆ ကိုေအာင္ေက်ာ္စိုး(ေတာင္ႀကီး) ၁၀ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ လူ႔အခြင္႔ေရးကာကြယ္ျမွင္႔တင္ေရးအဖြဲ႔
၃၇ ဂီတမွဴး ကို၀င္းေမာ္ ၇ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ  
၃၈ ဘိုဘို၀င္းလႈိင ၈ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ  
၃၉  စုစုေႏြး ၁၂ႏွစ္ခြဲ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ  လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွား တက္ႂကြသူ၊
၄၀ ကိုသန္းႏိုင ၆ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီလူနာမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ေ
၄၁   ေနဘုန္းလတ္ 
 ၂၀ ႏွစ္ ၁၀ႏို၀င္ဘာ  ဘေလာ့ဂ္ဂါ္၊
၄၂   သင္းဇူလိုင္ေက်ာ္
 ၂ ႏွစ္ ္၁၀ႏို္၀င္ဘာ  ေနဘုန္းလတ္အမႈတြဲ၊
၄၃   ေစာေ၀
 ၂ ႏွစ္ ၁၀ႏို၀င္ဘာ  ကဗ်ာဆရာ၊
၄၄   ညီညီေထြး 
  ၆ လ ၂၉ေအာက္တိုဘာ  ေရွ႕ေန၊
၄၅   မင္းကိုႏိုင္ ၊   ၆၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ  ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔
၄၆   ကိုကိုႀကီး   ၆၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ   ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔
၄၇   လွမ်ဳိးေနာင္   ၆၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ    ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔
၄၈   ေဌးႂကြယ္   ၆၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ     ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔
၄၉  ကုိ  ျမေအး   ၆၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ     ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔
၅၀  ညဏ္လင္း   ၆၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ     ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔
၅၁  ကုိျပံဳးခ်ိဳ   ၆၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ     ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔
၅၂  ကိုေအာင္သူ   ၆၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ     ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔
၅၃    ေအာင္ႏိုင္   ၆၅ႏွစ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ      ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔
၅၄    ဦးတင္ယု 
 ၇ႏွစ္၆လ ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ  အင္အယ္လ္ဒီပါတီ
၅၅    ကိုသန္းႏိုင္  ၇ႏွစ္၆လ ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ   
၅၆    မလွလွေမာ္  ၇ႏွစ္၆လ ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ   
၅၇    ကိုစိုးမင္းမင္း  ၇ႏွစ္၆လ ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ   
၅၈   ကိုသန္႔စင္မ်ဳိး  ၇ႏွစ္၆လ ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ   
၅၉   ကိုေက်ာ္စိုး၀င္း  ၇ႏွစ္၆လ ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ   
၆၀   ကိုဆန္း၀င္း  ၇ႏွစ္၆လ ၁၃ႏိုင္၀င္ဘာ   
၆၁   ကိုေအာင္မင္းႏိုင္  ၇ႏွစ္၆လ ၁၃ႏိုင္၀င္ဘာ   
၆၂    ဦး၀င္းျမင့္  ၇ႏွစ္၆လ ၁၃ႏိုင္၀င္ဘာ   
၆၃   ကိုမ်ဳိးေက်ာ္ဇင္  ၇ႏွစ္၆လ ၁၃ႏိုင္၀င္ဘာ   
၆၄   ရန္ႏုိင္ထြန္း
 ၇ႏွစ္၆လ ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ  အင္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င
၆၅    ဦးေအာင္သိန္း
 ၄ လ ၇ ႏို၀င္ဘာ  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေရွ႕ေန၊
၆၆   ဦးခင္ေမာင္ရွိန္
  ၄ လ ၇ ႏို၀င္ဘာ  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေရွ႕ေန၊
၆၇   ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း
 ၊ ၆ လ ၂၉ေအာက္တိုဘာ  ေရွ႕ေန
၆၈    ေက်ာ္ဇင္၀င္း  ၁၆ ႏွစ္ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ   
၆၉   ေက်ာ္ေက်ာ္လင္း
 ၁၃ ႏွစ္ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ  
၇၀   ၾကည္ၾကည္၀ါ 
၁၁ ႏွစ္  ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ  
၇၁   ေနဇာမ်ဳိး၀င္း ေဒါပံု
 ၊ ၅ ႏွစ္ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ  
႐၂    ေအာင္ေဇာ္ဦး   ၅ ႏွစ္ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ  
၇၃   ကုိသန္းေဇာ္ျမင့္
 ၉ႏွစ္၆လ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ  အင္အယ္လ္ဒီ၊
၇၄ ကုိစန္း၀င္း
 ၉ႏွစ္၆လ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ  အင္အယ္လ္ဒီ၊
၇၅ ကုိသန္႔ဇင္မ်ဳိး   ၉ႏွစ္၆လ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ  
၇၆   ေဒၚငယ္မ
 ၇ႏွစ္၆လ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ  
၇၇   ေက်ာ္စိုး၀င္း  ၇ႏွစ္၆လ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ  
၇၈   ကိုသိုက္မင္း  ၇ႏွစ္၆လ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ  
၇၉   ဦးေရႊေမာင္း
 ၄ ႏွစ္ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ  မႏၱေလး အင္အယ္လ္ဒီ
၈၀   ကို၀ဏၰေအာင္   ၄ ႏွစ္ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ   မႏၱေလး အင္အယ္လ္ဒီ
 ၈၁   ကိုေဇာ္၀င္း
 ၄ ႏွစ္ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ  မႏၱေလး အင္အယ္လ္ဒီ
 ၈၂   ကိုတင္၀င္း
  ၂ ႏွစ္ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ  
 ၈၃   ကိုညီညီမင္း   ၂ ႏွစ္ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ  
 ၈၄   အိမ့္ခိုင္ဦး   ၂ ႏွစ္ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ သတင္းေထာက္
 ၈၅   ေက်ာ္ေက်ာ္သန္း  ၇ႏွစ္ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ  
 ၈၆   မင္းဟန္
 ၁၁ ႏွစ္ ၁၃ ႏို၀င္ဘာ  ကဗ်ာဆရာ၊
 ၈၇   မ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္း  ၂ႏွစ္ ၁၃ ႏို၀င္ဘာ  
 ၈၈   မင္းမင္းစိုး  ၂ႏွစ္ ၁၃ ႏို၀င္ဘာ  
 ၈၉    ဟန္နီဦး  ၉ႏွစ္ ၁၃ ႏို၀င္ဘာ   ဗကသ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္၊
 ၉၀   ေ၀လြင္မ်ဳိး  ၇ႏွစ္၆လ ၁၃ ႏို၀င္ဘာ  
 ၉၁   ဦးမ်ဳိးခင္ 
 ၄နွစ္၆လ ၁၃ ႏို၀င္ဘာ  ရန္ကင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ၊
 ၉၂   ကိုမ်ဳိးခိုင္
 ၄ႏွစ္၆လ ၁၃ ႏို၀င္ဘာ  
 ၉၃   ကိုထင္ေက်ာ္
၁၂ႏွစ္၆လ ၁၇ ႏို၀င္ဘာ  ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ (MDC)၊ 
 ၉၄   ၾကည္ျဖဴေမာင္
 ၆ ႏွစ္၆လ ၁၇ ႏို၀င္ဘာ  
 ၉၅   ကိုဇင္လင္းေအာင္  ၆ ႏွစ္၆လ ၁၇ ႏို၀င္ဘာ  
 ၉၆    မ်ဳိးသန္႔  ၆ ႏွစ္၆လ ၁၇ ႏို၀င္ဘာ  လူ႔အခြင္႔ေရးကာကြယ္ျမွင္႔တင္သူ
 ၉၇   ရဲျမတ္ဟိန္း
  ၆ ႏွစ္ ၁၇ ႏို၀င္ဘာ  အင္အယ္လ္ဒီ၊္ 
 ၉၈    ရဲမင္းဦး
  ၆ ႏွစ္ ၁၇ ႏို၀င္ဘာ  အင္အယ္လ္ဒီ၊
 ၉၉   ကိုသိန္းေဆြ ၊   ၆ ႏွစ္ ၁၇ ႏို၀င္ဘာ  အင္အယ္လ္ဒီ
 ၁၀၀   စည္သူေမာင္
 ၁၁ ႏွစ္ ၁၇ ႏို၀င္ဘာ  ဗကသ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္၊
         
         
         
         
         
         
         
         
         
သူတို႔ေတြကိုခ်က္ခ်င္းလႊတ္
 
ဆရာၾကီးအမွတ္တရ
 
သူ႔မွာတမ္း သူတို႔အဆုတ္၊ထားခဲ့ျမွဳတ္သည့္ ဗံုးငုတ္တိုက္မွား၊ေမာင္ေျပာက္က်ားကို ရြာသားရြာသူေမးၾကျမဴသည္ အူအူယမ္းေငြ့ထတုန္းတည္း။ အေမာင္ေျပာက္ၾကား၊ ခ်စ္သူအားကို ဘာမ်ားမွာခဲ့လိုသနည္း။ ငယ္ကၾကင္ျမတ္ မိသတ္မွတ္ကို ခြင့္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္းျပာပါေလ။ အေမာင္ေျပာက္က်ား မိဘအားကို ဘာမ်ားမွာခဲ့လိုသနည္း။ ေမြးသည္႔မိခင္ ေမြဖခင္ကို ဦးတင္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာပါေလ။ အေမာင္ေျပာက္က်ားတိုင္းျပည္အားကို ဘာမ်ားမွာခဲ့လိုသနည္း။ ခရီးမတ္တတ္ လမ္းခုလတ္တြင္ ကိုယ္လြတ္ေရွာင္ခြာ ခြဲရပါ၍ အားနာခဲ့ေၾကာင္းေျပာပါေလ။ ယမ္းေငြ႔အူအူ တလူလူႏွင္႔ေမးျမဴၾကတုန္း အေနာက္ကုန္းတြင္ ေနလံုးကြယ္ေလျပိတကား။ မင္းသု၀ဏ္


၈၈အေရးေတာ္ပံုၾကီး၏ပံုရိပ္မ်ား - ေဖ်ာက္ဖ်က္မရပါ

တိုင္းတပါးကၽြန္ စစ္တပ္ကၽြန္nဘယ္ကၽြန္မွမခံ

ေဒါင္းအလံေဟ့ ... ေက်ာင္းနံရံတ၀ိုက္

ေဒါင္းအလံျပန္စိုက္မယ္

ေဒါင္းအလံျပန္စိုက္မယ္

မင္းကိုႏိုင္


Buffalo ျမိဳ႔မွေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုေတာင္းပြဲ

ခ်က္ခ်င္ရင္ဒီမွာရွိေနတယ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတစ္ဦးအတြက္
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးၾကားပါေစသား သိပါေစသား၊ အမ်ားအတြက္၊ တိုင္းျပည္ အတြက္၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔၍၊ အနစ္နာခံ၍ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ျခင္း၊ မိမိယံုၾကည္ခ်က္အ တြက္အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌၊ ေနအိမ္မ်ား၌ မတရားဖမ္းဆီးခံေနရေသာ သူရဲေကာင္း အေပါင္းအား ငါတို႔ျပည္သူလူထုၾကီးက ဦးညြတ္လိုက္ပါတယ္။ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါ တယ္။ သင္တို႔ရဲ႔စြန္႔လႊတ္မႈမ်ားကို ငါတို႔ အတုယူရင္း သင္တို႔ရဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အတိုင္း ငါတို႔လည္း ေပးဆပ္ဖို႔ အဆင္ သင့္ ရွိေနပါျပီ။ မင္းကိုႏိုင္

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႔ျမင္ကြင္းမ်ား
ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာေသြးေျမက်ခဲ့ရတဲ့ ရဟန္း၊ - သံဃာ၊ ျပည္သူအေပါင္းအားဦးညြတ္လွ်က္

၀က္ဆိုဒ္အသစ္ကိုျပဳလုပ္ထားပါသည္ ၀င္ေရာက္အားေပးၾကပါ။ ံ့http://narathein.ibloger.org http://www.webnarathein.tk
အက်ဥ္းေထာင္` ရက္စက္သည့္ပံုစံ
 

ရက္စက္ယုတ္မာသည့္လုပ္ရပ္မ်ားအား - ဆန့္က်င္ၾက...ဆန့္က်င္ၾက...ဆန့္က်င္ၾကလူထုအသံ
Grazr
ႏိုင္ငံေရးသီခ်င္းမ်ား

လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား
 ျပကၡဒိန္အားၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္

 
n
ေအာင္မိုး
ဖန္တီးသူ
Dedign by
မိုးၾကီး
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free